ความเป็นมา

โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 

พ.ศ. 2468

 ทางราชการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมตามตำบลและอำเภอต่าง ๆ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) ได้ทำการขอจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินสวนหลวง (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 มีครูจำนวน 5 คน ครูชาย 3 คน และครูสตรี 2 คน มีนักเรียนทั้งหมดเป็นชาย จำนวน 15 คน

พ.ศ. 2475

ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับมาที่สวนหลวง ให้นักเรียนหญิง มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) ที่มีอยู่เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) ขณะเดียวกันก็ย้ายนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน)

พ.ศ. 2479 

กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ยกฐานะโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2483 

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร ซึ่ง

“กัลยาณวัตร” มีความหมายว่า การประพฤติ ปฏิบัติตัวในทางที่ดี

พ.ศ. 2510

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยาณวัตร เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย

พ.ศ. 2530

เปิดรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น

ปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพนิ่ง6

ภาพนิ่ง6

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2

ภาพนิ่ง2

83681807_10214345838993340_4762732991661

83681807_10214345838993340_4762732991661

839291

839291

839292

839292

79529934_10213981740651109_1008423776678

79529934_10213981740651109_1008423776678

79525331_10213981741091120_4309708096206

79525331_10213981741091120_4309708096206

IMG_1920

IMG_1920

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง5

ภาพนิ่ง5

ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง9

ภาพนิ่ง9

ภาพนิ่ง8

ภาพนิ่ง8

ภาพนิ่ง10

ภาพนิ่ง10

ภาพนิ่ง15

ภาพนิ่ง15

ภาพนิ่ง13

ภาพนิ่ง13

ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง3

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร

อันดับ        นาม          วาระดำรงตำแหน่ง

1  นางสาวยื้น ปัญจะ                2463-2473

2  นายโค่น พลยุทธตรานนท์        2474 - 2475*

3  นางเกษร เดชกุญชร              2476 - 2477

4  นายเงิน รัตนจันท                 2478 - 2479*

5  นายคำบ่อ (คเชนทร์) เดชกุญชร  2480*

6  นางพิศ สังขะฤกษ์                2481 - 2482

7  นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง     2482 - 2483

8  นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน      2483 - 2489

9  นางสาวละออ การุณยวนิช       2489 - 2496

10 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ      2496 - 2498

11  นางสาวตองอ่อน แก้วก่า        2498 - 2502

12  นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ      2502 - 2508  

13  นางสมบูรณ์ เวียงสมุทร         2508 - 2526

14  นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์            2526 - 2530

15  นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์       2530 - 2534

16  นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี         2534 - 2537

17  นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์          2537 -2539

18  นางจริยา สารการ                2539 - 2543

19  นายลิขิต เพชรผล                2543 - 2557

20  นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา       2557 - 2560

21  นายจเด็จ อาศนะ                  2560 - 2561*

22 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล  2561-ปัจจุบัน

* รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

© 2020 KANLAYANAWAT SCHOOL KHONKAEN

  • w-facebook
839292